0
(0) סיכום ביניים : ₪0.00

חנות הקפה של ג'ו

1. כללי

א.         על כל הזמנה שתישלח אל ג'ו קפה גורמה בע"מ (ח.פ. 51-302479-4) (להלן: "קפה ג'ו" ו/או "החברה") או אל כל אחת מחברות הקשורות אליה (להלן "קפה ג'ו") באמצעות ערוצי המכירה השונים יחולו תנאי המכירה הכלליים לפי נוסחם באותה עת, כפי שהם יפורסמו במסגרת תקנון זה, בהתאם לעדכנו מעת לעת ופרסומו לציבור באתר האינטרנט של קפה ג'ו. בעצם ביצוע הזמנה באתר הסחר של קפה ג'ו, הנך מאשר שקראת, הבנת וקיבלת ללא הסתייגות, את תנאי המכירה הכלליים כנוסחם בתקנון השימוש המפורסם בעת ביצוע ההזמנה.

ב.         לקפה ג'ו הזכות לשנות בכל עת את תקנון השימוש בכלל ואת תנאי המכירה בפרט באמצעות פרסום גרסה מעודכנת לתקנון באתר האינטרנט. עם פרסום גרסה חדשה של התקנון, יחול הנוסח העדכני ביחס לכל הזמנה שתבוצע החל ממועד הפרסום.

 2. הזמנות

א.     כל לקוח פרטי יהא רשאי לבצע הזמנה פרטית מאתר הסחר, אליו ניתן להגיע מאתר האינטרנט של קפה ג'ו. מובהר כי לא ניתן לבצע הזמנות סיטונאיות מהאתר, וכי החברה רשאית להגביל, מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את כמות המוצרים ו/או שווי הרכישה אשר ניתן להזמין באמצעות האתר.

ב.      אספקת ההזמנה ואישורה מותנים במלאי המוצר במחסני החברה במועד הרלוונטי. החברה אינה מתחייבת להחזיק במלאי בכל עת את כל המוצרים המוצעים באתר.

ג.      לקפה ג'ו הזכות לדחות הזמנה על פי שיקול דעתה, מכל סיבה שהיא.

ד.      החברה תתעד במערכות המידע שלה את ההזמנה, ואת התשלומים בגינה. התיעוד המצוי בידי החברה יהווה הוכחה לעצם ביצוע ההזמנה, ביצוע העסקה והתשלום בגינה, ככל שבוצע.

3. משלוח

א.      כל ההזמנות שיבוצעו דרך האתר ואושרו על-ידי קפה ג'ו יישלחו לכתובת שצוינה בעת ביצועה הזמנה כמען למשלוח.

ב.      ההזמנות יסופקו רק בגבולות מדינת ישראל (לא יסופקו הזמנות בשטחי הרשות הפלשתינאית ו/או באיזורים אחרים בהם בהתאם לשיקול דעת החברה קיים סיכון בטחוני לשליח).

ג.       החברה תפעל לביצוע המשלוח בתוך שלושה ימי עסקים (חמישה ימים לאזור אילת) ממועד קבלת אישור על תשלום עבור ההזמנה, אולם ייתכנו עיכובים אשר אינם בשליטתה.

4. וידוא מצב טובין

מיד עם קבלת ההזמנה בידי המזמין, מתבקש המזמין לבדוק את התאמת המשלוח להזמנה. בכל מקרה של חוסר, נזק ו/או כל אי התאמה אחרת,  אחראי המזמין להודיע על כך ישירות לשליח, וכן להודיע לקפה ג'ו במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מ- 5 ימים מיום קבלת המשלוח, בדבר חוסר ההתאמה. המזמין יצרף לפנייתו חשבונית המעידה על תשלום ההזמנה, ותעודת משלוח חתומה. החברה תבדוק את התלונה, וככל שיימצא שהמזמין צודק – תספק לו החברה מוצר זהה או תחליפי.

 

 5. החזרות

א.  המזמין יהא רשאי להודיע על ביטול הזמנה, ולהחזיר לחברה כל מוצר שנרכש למעט מוצרי מזון, בתוך 14 ימים מיום אספקת ההזמנה.

ב.  החזרת מוצרים תיעשה כשהם באריזתם המקורית ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש ולא נגרם להם פגם, בצירוף חשבונית הרכישה שלהם.

ג.   החברה תשיב למזמין את התמורה ששולמה עבור המוצרים בהקדם, ולא יאוחר מ-14 יום מיום החזרת המוצרים. דמי משלוח המוצרים לא יוחזרו בכל מקרה, אלא אם ביטול ההזמנה הינו כתוצאה מפגם או אי-התאמה.

ד.   החזרת מוצרי מזון למיניהם (למעט מזון בעל אורך חיי מדף קצר), תיעשה בתוך 14 יום ממועד האספקה, ובתנאי שאריזת המוצר לא נפתחה. בכל מקרה לא יוחזרו למזמין דמי המשלוח

ה.  בכל מקרה של ביטול עסקה, יחוייב המזמין בדמי ביטול, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

6. מחירים

א.  מחירי המוצרים המוזמנים הינם בהתאם למחיר המוצג באתר בעת ביצוע ההזמנה, לא כולל דמי משלוח.

ב.   לעלות ההזמנה יצורפו דמי משלוח, בהתאם לתעריף המשלוחים העדכני בעת ביצוע ההזמנה.

ג.   רק אישור ההזמנה יחייב את החברה.

ד.   החברה רשאית לעדכן ולשנות מעת לעת את מחירי המוצרים ואת דמי המשלוח.

ה.  במקרה של טעות במחירים המוצגים, רשאית החברה (אך לא חייבת) להודיע על ביטול ההזמנה. 

7תשלום

התשלום עבור כל הזמנה (טלפונית או באתר האינטרנט) יבוצע במעמד ביצוע ההזמנה, באמצעות כרטיס אשראי. אישור חברת האשראי לעסקה הינו תנאי לאישור ההזמנה.

החברה רשאית לכבד כרטיסי אשראי מסויימים בלבד, בהתאם לשיקול דעתה  הבלעדי.

8. אחריות ושירות

האחריות למכונות הקפה הנמכרות באתר הינה בהתאם לכתב האחריות המצורף למכונה עצמה.

בכל מקרה של תקלה בתפעול מכונה ו/או מוצר אשר נרכש מהחברה, מוזמן הלקוח לפנות למחלקת שירות הלקוחות בחברה, אשר תשמח לכוון ולסייע בפתרון התקלה.

9. בטחון מידע והגנה על פרטיות

המידע אשר יימסר לחברה במסגרת ביצוע ההזמנות יישמר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. כן תפעל החברה להגנה על המידע הרגיש אשר יימסר לה (אמצעי תשלום) באמצעות מערכות הגנה ממוחשבות.

 10. הגבלת אחריות

תמונות ותיאורי המוצרים המופיעים באתר ונועדו לשם המחשה בלבד. החברה לא תשא בחבות כלשהי במקרה של שוני בין המוצר לבין תיאורו באתר.

אחריות החברה בגין כל תביעה מכל סוג, מוגבלת במחיר הרכישה של המוצרים נשוא התביעה. החברה לא תשא באחריות לכל נזק תוצאתי או עקיף, שנעשה בתום לב ו/או כאשר מדובר בטעות אשר ברורה היטב לצרכן סביר.

 11. כוח עליון

החברה לא תהיה אחראית לאיחור, תקלה או אי ביצוע משלוח עקב נסיבות שאינן בשליטתה ("כוח עליון"), לרבות (אך לא רק) שביתות, מלחמות, אסונות טבע או כל מקרה אחר המונע או מעכב את ייצור, הובלת או משלוח המוצרים המוזמנים. במקרה של עיכוב כאמור תבוצע ההזמנה בהקדם האפשרי.

12. הצטרפות למועדון הלקוחות

במסגרת רכישת מוצרים מאתר הסחר, הלקוח יהא רשאי להצטרף למועדון הלקוחות של החברה, וליהנות מהטבות שונות וייחודיות לחברי המועדון. ההצטרפות למועדון הלקוחות הינה בהתאם לתקנון המועדון המצורף כנספח למסמך זה. בכל מקרה יהא כל לקוח רשאי להודיע על ביטול חברותו במועדון הלקוחות בהודעה אשר תשלח לחברה בכתב למשרדה הראשי ברח' המלאכה 15א' חולון.

13.  כללי

 • א.  החברה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים אשר יימסרו על ידי הלקוח ו/או בנתוני הרכישה של הלקוח וכן לשמור פרטים ונתונים שהתקבלו במסגרת פעילותו במועדון ו/או השתתפותו בהטבות, הכל לצרכים פנימיים ו/או שיווקים ו/או מסחריים ולרבות לצורך דיוור ומשלוח פרסומים ומידע, בדואר רגיל, בדואר אלקטרוני או בכל אמצעי התקשרות אחר, לרבות אודות הטבות המוצעות ללקוחות החברה, בין אם על-ידי החברה, בין על-ידי מי מטעמה ובין על-ידי צדדים שלישיים. בביצוע רכישות באתר נותן הלקוח את הסכמתו המלאה לשימוש בפרטיו כאמור לעיל.
 • ב.  החברה תהא רשאית לשנות הוראות תקנון זה, או כל חלק ממנו, מעת לעת , כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • ג.  סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לרכישות במסגרת האתר ו/או קיום הוראות תקנון זה וכל הנובע מהם, תהיה מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו בלבד בלבד.

    

  מועדון לקוחות קפה ג'ו - תקנון


  תנאי ההצטרפות

   

 • ד.  ההצטרפות למועדון לקוחות קפה ג'ו (להלן: "המועדון") היא באמצעות הורדת אפליקציית (יישומון) "קפה ג'ו" ו/או בכל אמצעי אחר, ידני או ממוחשב כפי שיוחלט מעת לעת על ידי הנהלת המועדון. החברות במועדון הינה אישית והזכויות מכוחה מוקנות אך ורק לחבר המועדון, אשר פרטיו מופיעים ברישומי המועדון, כפי שנמסרו על-ידי החבר במעמד ההצטרפות למועדון ובכפוף לתנאים והמגבלות המפורטים בתקנון זה. החברות במועדון אינה מקנה כפל מבצעים אלא אם החליטה ופרסמה הנהלת המועדון אחרת.

   

 • ה.  למועדון זכאים להצטרף יחידים בלבד, שאינם תאגידים, ארגונים, בתי עסק וכדומה. הצטרפותו של אדם כלשהו למועדון מותנית בהסכמת ג'ו קפה גורמה בע"מ (להלן: "קפה ג'ו") ו/או הנהלת המועדון אשר תמונה על ידי קפה ג'ו, ככל שתמונה (להלן: "ההנהלה") ואלו יהיו רשאיות לסרב לבקשת הצטרפות למועדון בהתאם לשיקול דעתן המוחלט והסופי, ללא שתהיה מוטלת עליהן חובה כלשהי לנמק את סירובן כאמור. ההנהלה תהיה רשאית לסרב לבקשת הצטרפות כלשהי, אף אם נגבו בגינה בפועל דמי חבר, ובלבד שדמי החבר ששולמו בגינה, אם שולמו, יושבו למבקש להצטרף באופן מלא. בכל מקרה, הנהלת המועדון לא תשא ולא תחויב בהפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהם.

   

 • ו.  האחריות לעדכון ההנהלה, בכל מקרה של שינוי בפרטי חבר מועדון, לרבות כתובתו, כתובת הדואר אלקטרוני, מספר הטלפון או פרטים אחרים מוטלת על חבר המועדון לבדו. מובהר כי אי עדכון או איחור בעדכון פרטים כאמור, עלול לשלול מההנהלה את היכולת לעדכן במועד ו/או בכלל את חברי המועדון בפרטיהם של מבצעים, הטבות, פרסומים והודעות למיניהם ובמקרה כזה ההנהלה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לחבר המועדון עקב כך.

   

 • ז.  ההצטרפות למועדון הינה חינם. עם זאת, ההנהלה רשאית לקבוע בעתיד כי החברות תהא כרוכה בתשלום דמי חבר, אשר גובהם נתון לשיקול דעתה של ההנהלה והוא עשוי להשתנות מעת לעת. גביית דמי החבר תיעשה רק לאחר משלוח הודעה מראש ו/או פרסום מטעם המועדון לחברי המועדון, ובהסכמת החבר.

   

 • ח.  ההנהלה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי חברותו של כל חבר במועדון, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בלי שיהא עליה לנמק את החלטתה זו. בלי לגרוע מזכותה של ההנהלה כאמור, הרי שההנהלה תהיה רשאית להפסיק חברות של חבר מועדון כלשהו, בכל אחד מהמקרים הבאים: מסירת פרטים שגויים או לא נכונים, שימוש לרעה בחברות במועדון, התנהגות לא הולמת של חבר המועדון בעת ביקור באלו ממסעדות הרשת (לרבות, אך לא רק, התפרעות, אי תשלום, פגיעה בעובדי הרשת ו/או אורחיה).  מובהר כי היה והופסקה חברותו של חבר מועדון בנסיבות המפורטות לעיל, לא יהיה זכאי החבר להחזר כספי כלשהו וכל הנקודות שצבר עד למועד הפסקת החברות יבוטלו.

   

 • ט.  כל חבר מועדון יהיה זכאי להפסיק את חברותו במועדון באמצעות משלוח הודעה בכתב להנהלת המועדון לכתובת הבאה: ג'ו קפה גורמה בע"מ, רחוב המלאכה 15א חולון" (להלן: "בקשת ביטול"). חברותו של חבר מועדון תופסק בתוך 72 שעות מהמועד בו נתקבלה בקשת הביטול במשרדי ההנהלה. חבר מועדון אשר ביקש להפסיק את חברותו במועדון, ייחשב כמי שוויתר באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל הזכויות הנובעות מהיותו חבר מועדון. חבר מועדון אשר ביטל את חברותו במועדון לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו וכל הנקודות שצבר יבוטלו.

   

  הטבות ומבצעים לחברי המועדון

   

 • י.    חברי המועדון יהיו זכאים לרכוש מוצרים שונים במחירים מיוחדים לחברי המועדון, להשתתף במבצעים ייחודיים ולקבל הטבות אחרות, הכל כפי שיוחלט מעת לעת על ידי הנהלת המועדון (להלן: "ההטבות" או "ההטבה", לפי העניין). מטבע הדברים, ההנהלה אינה מתחייבת כי ההטבות המשתנות מעת לעת, יהיו זהות בערכן הכלכלי ו/או הכספי, לאורך כל תקופת החברות במועדון.
 • יא.  ההטבות מהן זכאים חברי המועדון ליהנות יפורסמו על-ידי ההנהלה באמצעים פרסומיים על-פי שיקול דעת ההנהלה. ההנהלה תעשה כל מאמץ לעדכן את חברי המועדון בפרטי ההטבות האמורות באמצעות הדואר האלקטרוני, בכתובת שנמסרה על-ידי חבר המועדון בעת הגשת בקשת ההצטרפות או כפי שעודכנה מעת לעת על-ידי חבר המועדון.

   

 • יב.  כל הטבה לה זכאי חבר מועדון תינתן לחבר המועדון אך ורק כנגד הצגת מספר הטלפון הנייד של החבר, הזהה למספר הטלפון שנמסר על-ידי חבר המועדון בעת הגשת בקשת ההצטרפות ו/או כפי שעודכנו על ידו מעת לעת. חברי מועדון לא יהיו זכאים לכפל הטבות (לרבות כאלו שאינן נובעות מהחברות במועדון) ללא יוצאים מן הכלל, ויהיו רשאים לעשות שימוש, על-פי בחירתם, באחת מההטבות להן הם זכאים. התשלום עבור העסקה יבוצע במזומן או בכרטיס אשראי בלבד (לא יינתנו הטבות ברכישה בשובר או בשוברי הנחה כלשהם). בעת מימוש הטבה יתכן ויתבקש חבר המועדון להציג פרטי מידע וזיהוי מסויימים כתנאי למימוש ההטבה.

   

 • יג   ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת כלשהי את אופי ו/או גובה ההטבות שינתנו לחברי המועדון ו/או להחליף ו/או לערוך שינויים כלשהם בהטבות להם זכאים חברי המועדון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

   

 • יד.   הזכאות להטבות הניתנות לחברי המועדון, מותנית בכך שבמועד מימוש ההטבה תהא חברותו של הלקוח במועדון תקפה.

   

 • טו.  החברות במועדון תזכה בהטבות, אך ורק את חבר המועדון ובתנאי שאותו חבר מועדון שוהה ו/או מתארח בפועל בסניף מסניפי הרשת, בעת קבלת ההטבה. ניתן לממש הטבה אחת בכל ביקור בסניפי הרשת.

   

 • טז.   חבר מועדון לא יהיה זכאי לקבלת הטבות כלשהן הנובעות מהיותו חבר מועדון, בארוחות עסקיות, ארוחות לילה, בשירות המשלוחים ובאירועים מיוחדים שיוגדרו ככאלו על-ידי ההנהלה.

   

 • יז.     החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת למכירה ו/או להעברה בצורה כלשהי, בתמורה או שלא בתמורה.

   

 • יח.   כל מצטרף למועדון אשר יוריד את אפליקציית "קפה ג'ו" למכשירו הסלולרי, יהא זכאי למתנת הצטרפות חד פעמית של כוס קפה קטן ללא תשלום. קפה ג'ו תהא רשאית לשנות על פי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת את מתנת ההצטרפות.

   

 • יט.   חבר המועדון יצבור נקודות בגין רכישותיו בסניפי קפה ג'ו. צבירת הנקודות תיעשה ביחס של 1:1, היינו נקודה אחת עבור כל שקל ששולם. תנאי לצבירת הנקודות הינו הצגת הטלפון הסלולרי של החבר וחברותו במועדון במעמד הרכישה.

   

 • כ.    הנקודות אשר ייצברו על שם החבר יהיו תקפות למשך שנה אחת ממועד הרכישה בגינה נצברו הנקודות.

   

 • כא.  חבר המועדון יהא רשאי לעשות שימוש בנקודות אשר נצברו לזכותו לרכישת מוצרים שונים בחנות המקוונת (באפליקציה), בהתאם למחירון המוצרים אשר יוצג באפליקציה ויתעדכן מעת לעת.

   

 • כב.   מימוש ההטבות אשר נרכשו ייעשה בסניפי הרשת השונים, בתוך ששה חודשים לכל היותר ממועד רכישת ההטבה בחנות האפליקציה.

   

 • כג.    בנוסף להטבות המנויות לעיל, יהא החבר זכאי לכרטיסיית קפה, המזכה אותו בכוס קפה עשירית במתנה.

   

 • כד.  ההנהלה רשאית לשנות מעת לעת את ההטבות, כולן או חלקן, לרבות אופן צבירת הנקודות, דרך מימושן וכל שינוי אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. עם זאת, מובהר כי הטבה אשר נרכשה וטרם מומשה תעמוד בתוקפה עד למועד פקיעתה ו/או מימושה, לפי המוקדם.

   

 • כה.  מובהר בזאת כי רכישות בסניפי "ג'ו-מנטה" ו/או "ג'ו במקומות עבודה" לא יזכו בצבירת נקודות, וכן לא ניתן יהיה לממש בסניפים אלו את הטבות המועדון. כמו כן, יכול וחלק מסניפי הרשת לא ישתתפו בהטבות המועדון. רכישות בסניפים אלו לא יזכו בצבירת נקודות, ולא ניתן יהיה לממש בהם את הטבות המועדון. רשימת הסניפים המשתתפים במועדון תפורסם ותעודכן מעת לעת על ידי קפה ג'ו.

   

  כללי

 • כו.   ההנהלה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי חבר המועדון וכן לשמור פרטים ונתונים שהתקבלו במסגרת פעילותו במועדון ו/או השתתפותו בהטבות, הכל לצרכים פנימיים ו/או שיווקים ו/או מסחריים ולרבות לצורך דיוור ומשלוח פרסומים ומידע, בדואר רגיל, בדואר אלקטרוני או בכל אמצעי התקשרות אחר, לרבות אודות הטבות המוצעות לחברי המועדון, בין אם על-ידי ההנהלה, בין על-ידי מי מטעמה ובין על-ידי צדדים שלישיים. בהצטרפותו למועדון נותן חבר המועדון את הסכמתו המלאה לשימוש בפרטיו כאמור לעיל.

   

 • כז.    החברות במועדון לא תעניק לחבר המועדון הטבה כלשהי מעבר לאלו המפורטות בתקנון זה ו/או כפי שיפרסם על-ידי ההנהלה מעת לעת.

   

 • כח.  הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לחלוטין או באופן חלקי, את פעילותו של המועדון, וזאת באמצעות פרסום הודעה על כוונתה לעשות כך, שתפורסם באמצעי תקשורת על-פי שיקול דעתה של ההנהלה (לרבות באמצעות אתר האינטרנט של הרשת), 14 יום לפחות קודם להפסקת פעילותו של המועדון.

   

 • כט.   ההנהלה תהא רשאית לשנות הוראות תקנון זה, או כל חלק ממנו, מעת לעת , כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

   

 • ל.     הצטרפות למועדון, כמוה כהצהרה על קריאת תקנון זה וכל הוראותיו ועל הסכמה להן וכהתחייבות בלתי חוזרת לקבלת תקנון זה וכל הוראותיו ולפעול על פיו.

   

 • לא.  ההנהלה וכל מי מטעמה אינם אחראים בשום צורה ואופן לכל התקשרות, מכל מין וסוג שהוא, בין חבר מועדון כלשהו לבין צד ג' כלשהו, לרבות במסגרת ו/או על-פי פרסומים כלשהם שהופצו ו/או נשלחו על-ידי ההנהלה. כל התקשרות כאמור לקבלת שירות או לרכישת מוצר תהא באחריותו הבלעדית של נותן השירות או המוצר כאמור וההנהלה אינה ולא תהיה אחראית לטיבם של השירותים ו/או איכותם של המוצרים אשר יסופקו לחבר המועדון, אם בכלל.

   

 • לב.  סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור למועדון, החברות בו ו/או קיום הוראות תקנון זה וכל הנובע מהם, תהיה מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו בלבד בלבד.